هاست وردپرس

هاست وردپرس دسی • فضای هاست 1 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 100 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)

 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • بهینه شده برای Wordpress

 • تعداد دامنه اصلی 1 عدد

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 1000 عددهاست وردپرس پنتا • فضای هاست 5 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 300 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)

 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • بهینه شده برای Wordpress

 • تعداد دامنه اصلی 1 عدد

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 1500 عددهاست وردپرس دکا • فضای هاست 10 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 500 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)

 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • بهینه شده برای Wordpress

 • تعداد دامنه اصلی 2 عدد

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 2000 عددهاست وردپرس کنتا • فضای هاست 25 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 1000 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)

 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • بهینه شده برای Wordpress

 • تعداد دامنه اصلی 3 عدد

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 4000 عدد